Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
0 0,00 CZK bez DPH
Poslední přidané položky
Celkem
0,00 CZK bez DPH 0,00 CZK s DPH
Přejít do košíku
Hlavní stránka Registrace
Fakturační údaje
Jméno * Příjmení *
Ulice * Město *
PSČ * Stát *
Email * Telefon *
Doprava
Způsob doručení *
Další nastavení
Přihlašovací heslo * Přihl. heslo znovu *
Email pro potvrzení objednávek
Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "APL Automotive, s.r.o.
( dále jen "Obchodní podmínky" )

Obecná ustanovení
      Identifikační údaje prodávajícího:

      firma:                                                                         APL Automotive, s.r.o.
      sídlo :                                                                         Unhošťská 346,27201 Kladno
      IČO :                                                                            02641399
      DIČ :                                                                            CZ02641399
      tel :                                                                              +420 312 662 211
      e-mail :                                                                         eshop@autodily-kladno.cz
      http:\\                                                                          www.autodily-kladno.cz
      kontaktní /korespondenční adresa :                       Unhošťská 346, 272 01  Kladno

     Základní charakteristické údaje:
          Cílem firmy je nabízet zákazníkům kvalitní nářadí a nástroje pro specifické profese i pro univerzální použití.

1.   Úvodní ustanovení
     Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu APL automotive, s.r.o. (dále jen "e-shop") a upravují vzájemná práva a povinnosti  mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.
     Prodávající je povinen v souladu s §1820 - § 1824 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, seznámit zákazníka se sdělením před uzavřením smlouvy, obsah smlouvy, závazky ze smluv o poskytovaných službách a zvláštní ustanovení
o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem. Tyto informace jsou obsaženy
v těchto obchodních podmínkách.
     Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese e-shop "www.autodily-kladno.cz", který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, v souladu se zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku či právní subjekt jenž je zřízen státem či neziskovou organizací za účelem vytváření veřejného užitku, v souladu se zákonem 90 / 2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů..
     Doručování objenaného zboží se děje prostřednictvím společnosti provozující přepravní služby PPL, DPD či České pošty s.p. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.autodily-kladno.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání zákazníkem.
     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než 5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
     Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.
     Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí platnou legislativou České republiky, tedy v souladu se novelizací zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 90 / 2012., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Objednávka
      Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese e-shop "www.autodily-kladno.cz". Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek
a objednání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.
     Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral
či řádně nazaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu včetně expedičního poplatku.
     Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží, vyjma výše uvedených skutečností. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce "platba předem" je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží včetně expedičního poplatku za poštovné a balné na účet prodávajícího. Dojde-li
v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží včetně expedičního poplatku za poštovné a balné k vyprodání zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží.
        Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než
5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
    Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je zákazníkovi oznámena formou e-mailu, případně telefonicky. 

3.   Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky
      Kupní cena
      Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách vždy včetně daně z přidané hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se z uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

     Náklady na dodání
     Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a ve výši  dle platného ceníku dopravy, který se v případě platby v okamžiku doručení zboží (dobírkou) zvyšuje o cenu dle smluvních podmínek s dopravcem. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje částku stanovenou v ceníku e-shopu se expediční poplatek neuhradí.
     V případě dodání zboží pracovníkem společnosti APL Automotive, s.r.o. se rovněž tyto poplatky nehradí.
     Dodací podmínky
     Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:
     - prostřednictvím zásilkové služby přepravních společností nasmlouvané společností APL Automotive, s.r.o. .
     - v některých případech nadměrných zásilek zboží lze domluvit dopravu individuálně ( České dráhy apod.)
     - prostřednictvím České pošty, s.p. (IČO 47114983, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha.
v Praze oddíl A, vložka 7565). Zákazník si může zvolit formu doručení "Balík do ruky" nebo "Balík na poštu". Seznam poboček České pošty, s.p., které tyto služby podporují je uveden na adrese "www.ceskaposta.cz. Nadměrné zásilky zboží nelze touto cestou České pošty, s.p. doručit.
     Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným platným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznam záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
     Prodávající doručí zboží zákazníkovi zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, je-li zboží dostupné skladem. Místo doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.
    Platební podmínky
    Pro platbu lze zvolit jeden ze způsobů:
    - platba při převzetí (dobírka)
    - platba předem standardním bankovním převodem
    - platba on-lina platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.)
    - platba on-line přímým převodem (tzv. platební talčítko)

      V případě odběru zboží prostřednictvím pracovníka APL Automotive, s.r.o. je možné uhradit kupní cenu zboží pouze při převzetí zboží, a to v hotovosti.
     Pokud bude objednávka obsahovat výlučně produkty, za které se neplatí, nemá zákazník možnost volit způsob doručení. Toto zboží bude zákazníkovi bezplatně zasláno dle volby prodávajícího a zakazník musí být o způsobu doručení zboží informován. (cestou e-mailu, telefonicky případně osobně).

4.   Převzetí zboží
      Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby řádně převzít, zkontrolavat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit zásilkové službě samotné. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme zákazníkovi zásilku v jeho vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu / faktury bez výhrady zákazníka, zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
        V případě odběru zboží prostřednictvím participujícího dealera je zákazník povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a zkontrolovat. Podpisem dodacího listu / faktury zákazník stvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad.
     Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny
a převzetím zboží.

5.   Ochranna osobních údajů
      Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovány společností APL Automotive, s.r.o. u kterého si zákazník zboží vyzvedává a prodávajícím, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení nabízení produktů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zákazníka dobrovolné. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na info lince tel.č. : +420 312 662 211 nebo na e-mail "eshop@autodily-kladno.cz".

6.   Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění
      Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitel (v souladu s § 1829 - §1838 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů):
      Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu "
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "APL Automotive, s.r.o.
( dále jen "Obchodní podmínky" )

Obecná ustanovení
      Identifikační údaje prodávajícího:

      firma:                                                                         APL Automotive, s.r.o.
      sídlo :                                                                         Cyprichova 710 / 8, 149 00 Praha - Háje
      IČO :                                                                            02641399
      DIČ :                                                                            CZ02641399
      tel :                                                                              +420 312 662 211
      e-mail :                                                                         eshop@autodily-kladno.cz
      http:\\                                                                          www.autodily-kladno.cz
      kontaktní /korespondenční adresa :                       Unhošťská 346, 272 01  Kladno

     Základní charakteristické údaje:
          Cílem firmy je nabízet zákazníkům kvalitní nářadí a nástroje pro specifické profese i pro univerzální použití.

1.   Úvodní ustanovení
     Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu APL automotive, s.r.o. (dále jen "e-shop") a upravují vzájemná práva a povinnosti  mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.
     Prodávající je povinen v souladu s §1820 - § 1824 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, seznámit zákazníka se sdělením před uzavřením smlouvy, obsah smlouvy, závazky ze smluv o poskytovaných službách a zvláštní ustanovení
o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem. Tyto informace jsou obsaženy
v těchto obchodních podmínkách.
     Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese e-shop "www.autodily-kladno.cz", který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, v souladu se zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku či právní subjekt jenž je zřízen státem či neziskovou organizací za účelem vytváření veřejného užitku, v souladu se zákonem 90 / 2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů..
     Doručování objenaného zboží se děje prostřednictvím společnosti provozující přepravní služby PPL, DPD či České pošty s.p. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.autodily-kladno.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání zákazníkem.
     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než 5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
     Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.
     Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí platnou legislativou České republiky, tedy v souladu se novelizací zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 90 / 2012., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Objednávka
      Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese e-shop "www.autodily-kladno.cz". Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek
a objednání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.
     Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral
či řádně nazaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu včetně expedičního poplatku.
     Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží, vyjma výše uvedených skutečností. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce "platba předem" je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží včetně expedičního poplatku za poštovné a balné na účet prodávajícího. Dojde-li
v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží včetně expedičního poplatku za poštovné a balné k vyprodání zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží.
        Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje více než
5 kusů alespoň jedné zlevněné položky.
    Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je zákazníkovi oznámena formou e-mailu, případně telefonicky. 

3.   Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky
      Kupní cena
      Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách vždy včetně daně z přidané hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se z uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

     Náklady na dodání
     Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a ve výši  dle platného ceníku dopravy, který se v případě platby v okamžiku doručení zboží (dobírkou) zvyšuje o cenu dle smluvních podmínek s dopravcem. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje částku stanovenou v ceníku e-shopu se expediční poplatek neuhradí.
     V případě dodání zboží pracovníkem společnosti APL automotive, s.r.o. se rovněž tyto poplatky nehradí.
     Dodací podmínky
     Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:
     - prostřednictvím zásilkové služby přepravních společností nasmlouvané společností APL Automotive, s.r.o. .
     - v některých případech nadměrných zásilek zboží lze domluvit dopravu individuálně ( České dráhy apod.)
     - prostřednictvím České pošty, s.p. (IČO 47114983, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha.
v Praze oddíl A, vložka 7565). Zákazník si může zvolit formu doručení "Balík do ruky" nebo "Balík na poštu". Seznam poboček České pošty, s.p., které tyto služby podporují je uveden na adrese "www.ceskaposta.cz. Nadměrné zásilky zboží nelze touto cestou České pošty, s.p. doručit.
     Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným platným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznam záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
     Prodávající doručí zboží zákazníkovi zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, je-li zboží dostupné skladem. Místo doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.
    Platební podmínky
    Pro platbu lze zvolit jeden ze způsobů:
    - platba při převzetí (dobírka)
    - platba předem standardním bankovním převodem
    - platba on-lina platební kartou (VISA, MasterCard, Pay Pal, atd.)
    - platba on-line přímým převodem (tzv. platební talčítko)

      V případě odběru zboží prostřednictvím pracovníka APL Automotive, s.r.o. je možné uhradit kupní cenu zboží pouze při převzetí zboží, a to v hotovosti.
     Pokud bude objednávka obsahovat výlučně produkty, za které se neplatí, nemá zákazník možnost volit způsob doručení. Toto zboží bude zákazníkovi bezplatně zasláno dle volby prodávajícího a zakazník musí být o způsobu doručení zboží informován. (cestou e-mailu, telefonicky případně osobně).

4.   Převzetí zboží
      Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby řádně převzít, zkontrolavat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit zásilkové službě samotné. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme zákazníkovi zásilku v jeho vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu / faktury bez výhrady zákazníka, zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
        V případě odběru zboží prostřednictvím participujícího dealera je zákazník povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a zkontrolovat. Podpisem dodacího listu / faktury zákazník stvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad.
     Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny
a převzetím zboží.

5.   Ochranna osobních údajů
      Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovány společností APL Automotive, s.r.o. u kterého si zákazník zboží vyzvedává a prodávajícím, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení nabízení produktů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informování společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zákazníka dobrovolné. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na info lince tel.č. : +420 312 662 211 nebo na e-mail "eshop@autodily-kladno.cz".

6.   Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění
      Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitel (v souladu s § 1829 - §1838 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů):
      Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu " eshop@autodily-kladno.cz " nebo doporučeným dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je zákazník - spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat případně osobně předat na výše uvedené kontaktní adrese. Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení pokud možno v původním ochranném obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a institut odstoupení od smlouvy v případě překročení dané lhůty nebude akceptován. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník - spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od zákazníka - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávájícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.
     Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že u specifického zboží, označeného v katalogu „Nevratné zboží“ mu nebude umožněno vrácení zboží prodávajícímu.
     Právo na odstoupení od smlouvy není možné uplatnit u zboží vyžadujícího odbornou montáž v případě, že zboží již bylo zákazníkovi na jeho přání namontováno.
     Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel, nebo jiný právnický subjekt.
     Zákazník - podnikatel nebo jiný právnický subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zák. č. 89 a 90 / 2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. A vztahují se na něj výše uvedené podmínky jako u spotřebitele.
     Práva z vadného plnění : (v souladu se  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ve znění pozdějších předpisů., a § 2165 - 2174 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
     Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na dodacím listu / faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list / fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku odběru, informovat prodávajícího.
    Zboží, u kterého zákazník reklamuje jiné vady, doručuje zákazník prodávajícímu nebo dealerovi, který je v seznamu výdejních míst e-shopu nebo v autorizovaném servisu uvedenému v záručním listu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy
a doloží skutečnost, že zboží zakoupil v e-shopu "www.autodily-kladno.cz" nebo obchodě APL automotive, s.r.o.
     Kupující bere na vědomí a souhlasí, že vadné plnění u zboží vyrobeného v cizí zemi, se lhůta může prodloužit nad stanovených 30 dnů. Prodávající se zavazuje, že lhůta se vyjímečných případech přesahujících 30 dnů prodlouží jen o dobu nezbytně nutnou a nebude prodlevu bezdůvodně prodlužovat, a to v souladu s § 19 novelizovaného zákona č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Postup při reklamaci
      V případě nákupu cestou e-shopu "www.autodily-kladno.cz" nebo v obchodě
APL automotive, s.r.o. či jejím pracovníkem.
I.   zákazník informuje prodávajícího telefonicky  v pracovní době +420312662211 nebo
e-mailem "eshop@autodily-kladno.cz"
II.   zákazník uvede do zásilky důvod reklamace (vyplněním reklamačního protokolu, který je volně ke stažení na eshopu v informacích ke stažení a také  přiloží dodací list / fakturu.
III.  zákazník zašle zboží  jako doporučený balík na korespondenční (kontaktní) adresu, nikoliv na dobírku. nebo reklamuje zboží u pracovníka na kontaktní adrese.
IV. je-li zboží párové či sadové , lze jej reklamovat jen pouze jako komplet .
     Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
     Přílohou těchto obchodních podmínek je i úplné paragrafové znění reklamačního řádu v souladu s novelizovaným zákonem č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.   Zpětný odběr výrobků ( ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů)
      Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zák.č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ve vztahu k vybraným výrobkům, ve znění pozdějších předpisů, uváděným prodávajícím na trh v České republiky. Výčet těchto výrobků je omezen platnou nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího, aktuálně se jedná o oleje a elektrické akumulátory u kterých prodávající převzal povinost zpětného odběru smlouvou s jiným právnickým subjektem se sídlem v České republice.
     Kupující je povinen provádět zpětný odběr zboží v rozsahu , v jakém zboží nakoupil od prodávajícího.
    

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne  20. září 2015

" nebo doporučeným dopisem na výše uvedenou kontaktní adresu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je zákazník - spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat případně osobně předat na výše uvedené kontaktní adrese. Zákazník - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení pokud možno v původním ochranném obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a institut odstoupení od smlouvy v případě překročení dané lhůty nebude akceptován. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník - spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od zákazníka - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávájícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.
     Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že u specifického zboží, označeného v katalogu „Nevratné zboží“ mu nebude umožněno vrácení zboží prodávajícímu.
     Právo na odstoupení od smlouvy není možné uplatnit u zboží vyžadujícího odbornou montáž v případě, že zboží již bylo zákazníkovi na jeho přání namontováno.
     Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel, nebo jiný právnický subjekt.
     Zákazník - podnikatel nebo jiný právnický subjekt je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými zák. č. 89 a 90 / 2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. A vztahují se na něj výše uvedené podmínky jako u spotřebitele.
     Práva z vadného plnění : (v souladu se  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ve znění pozdějších předpisů., a § 2165 - 2174 zák.č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
     Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na dodacím listu / faktuře a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list / fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku odběru, informovat prodávajícího.
    Zboží, u kterého zákazník reklamuje jiné vady, doručuje zákazník prodávajícímu nebo dealerovi, který je v seznamu výdejních míst e-shopu nebo v autorizovaném servisu uvedenému v záručním listu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy
a doloží skutečnost, že zboží zakoupil v e-shopu "www.autodily-kladno.cz" nebo obchodě APL automotive, s.r.o.
     Kupující bere na vědomí a souhlasí, že vadné plnění u zboží vyrobeného v cizí zemi, se lhůta může prodloužit nad stanovených 30 dnů. Prodávající se zavazuje, že lhůta se vyjímečných případech přesahujících 30 dnů prodlouží jen o dobu nezbytně nutnou a nebude prodlevu bezdůvodně prodlužovat, a to v souladu s § 19 novelizovaného zákona č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Postup při reklamaci
      V případě nákupu cestou e-shopu "www.autodily-kladno.cz" nebo v obchodě
APL automotive, s.r.o. či jejím pracovníkem.
I.   zákazník informuje prodávajícího telefonicky  v pracovní době +420312662211 nebo
e-mailem "eshop@autodily-kladno.cz"
II.   zákazník uvede do zásilky důvod reklamace (vyplněním reklamačního protokolu, který je volně ke stažení na eshopu v informacích ke stažení a také  přiloží dodací list / fakturu.
III.  zákazník zašle zboží  jako doporučený balík na korespondenční (kontaktní) adresu, nikoliv na dobírku. nebo reklamuje zboží u pracovníka na kontaktní adrese.
IV. je-li zboží párové či sadové , lze jej reklamovat jen pouze jako komplet .
     Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
     Přílohou těchto obchodních podmínek je i úplné paragrafové znění reklamačního řádu v souladu s novelizovaným zákonem č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.   Zpětný odběr výrobků ( ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů)
      Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zák.č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ve vztahu k vybraným výrobkům, ve znění pozdějších předpisů, uváděným prodávajícím na trh v České republiky. Výčet těchto výrobků je omezen platnou nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího, aktuálně se jedná o oleje a elektrické akumulátory u kterých prodávající převzal povinost zpětného odběru smlouvou s jiným právnickým subjektem se sídlem v České republice.
     Kupující je povinen provádět zpětný odběr zboží v rozsahu , v jakém zboží nakoupil od prodávajícího.
    

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne  20. září 2015